بایگانی برچسب: رمان پرنسس شرقی

رمان انتقام نا تمام پارت نوزده

دستهام رو که شستم، حین درستکردن غذا براش از امروز و حرفهای سرگرد گفتم، اون هم گوش میداد و بعضی جاها حرص میخورد. در قابلمه رو گذاشتم و کنارش رو صندلی نشستم. دستم رو گرفت و روی هر دو دستم بـ ـوسه زد: -ممنون که با دستهای خودت برام آشپزی کردی. خندیدم و با بدجنسی گفتم: -بدعادتم میکنی. خونهی خودمون …

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت هجده

احسان چپچپی نگاهش کرد و چیزی نگفت. ماهبانو و مامان آش رشته درست کرده بودند. عمو رفته بود شیراز و زنعمو هم به دعوت مامان اومده بود. سر میز بودیم. مهران دستی به شکمش کشید: -خب، من چون خیلی گشنمه شروع میکنم . ماهبانو با یه کاسه بزرگ آش اومد و گذاشت جلوی مهران. ماهبانو: این رو سفارشی برای پسرم …

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت هفده

تو آینه لبخندش رو دیدم: -فقط من شیطنت کردم؟ چشمهام گرد شد: -تو اول شروع کردی! خب من هم گول خوردم . بلند خندید که با حرص ازش جدا شدم و شالم رو روی سرم درست کردم: -بریم؟ -بریم عزیزم . پیشونیم رو بوسید: -امروز خیلی خوشگلتر شدی . از جملهای که گفت لبخند عمیقی رو لبم نشست . -مرسی …

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت شانزده

هر دو تعجب کردیم و احسان بلند گفت: -سروش آزادی! سرگرد: میشناسینش؟ احسان با ناراحتی سری تکون داد: -برای پدرم کار میکرد. سرگرد: سابقهداره. نگران نباشین، به زودی پیداش میکنیم . گیج بودم و احسان هم دست کمی از من نداشت. به خونه برگشتیم. همه تو باغ نشسته بودند؛ اما من با یه عذرخواهی و به بهونهی خستگی به داخل …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت سی

با چشمای پر از اشک از جام بلند شدم و با پاهایی که میلرزید به سمت تاجم رفتم وبرداشتمش وتوی اغوشم کشیدم ونشستم و اشک هام دونه دونه روی تاج میافتادن دوری از پوریا واقعا عذاب اور بود… سنگینی لباس عروسی توی تنم حسابی خسته م کرده بود …قلبم تیر میکشید … کاری جز انتظار نداشتم … باید هرطور شده …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو نه

با یه تنه بهش میخواستم از کنارش رد بشم که بازومو محکم گرفت و غرید -فکر فرار رو از اون مغز فندقیت بیرون بنداز هیچ جوره نمیتونی از دستم ازاد بشی پرنسسسس! دندونامو محکم بهم فشار دادم وبا حرص بازومو از دستش بیرون کشیدمو وبه سمت پله ها راه افتادم پله ی اولو که برداشتم صداش از پشت سرم بلند …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو هفت

تقریبا نیمه های شب بود که تن خسته مو به اتاق رسوندمو روی تخت افتادم باید صبح زود بلند میشدم واسه ارایشگاه … یه نگاه به ساعت روی دیوار انداختم وپوف بلندی کشیدم ….کلا دو ساعت وقت داشتم که بخوابم همون جوری روی تخت افتادموخوابم برد … صبح با صدای جیغ جیغ دیانا وبالا وپایین شدن تخت از خواب پریدم …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو شش

اماده شدن و رسیدن به کارهای عقد وعروسی و خرید واین چیزا حسابی وقتمو پر کرده بود کارهای شرکت هم از یک طرف دیگه کلا حتی وقت سر خاروندنم نداشتم …بودن جیک تو شرکت یه نعمتی بود واسه خودش خیلی از کارهای رو بیچاره بی چون وچرا انجام میداد توی این گیر وداد هم از یه طرف بحث خواستگاری از …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو پنج

شب رو زیر اسمون پراز ستاره خوابیدیم نزدیک های صبح با سر وصداهایی از خواب بیدار شدم تازه منظره جلوه ی خودشو نشون میداد تو تاریکی شب قشنگ معلوم نبود سرمو به اطراف چرخوندم تاپوریا رو پیدا کنم ولی ندیدمش کفشامو پوشیدم وراه افتادم چشمام به گل های سفید افتاد لحظه ای بهشون خیره شدم ویهو دستی منو از زمین …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو چهار

کلافه پوفی کشید و منو روی زمین گذاشت که چشمم به یه کلبه ی قدیمی و چوبی افتاد با تعجب به طرفش چرخیدم ولب زدم -عه این جا کجاست ؟! دستمو گرفت وهمین طور که دنبال خودش میکشید لب زد -بیا جوجه بیا سورپرایزه خودت میفهمی! از گفتن کلمه ی سورپرایز لبخند پت وپهنی زدمو دنبالش به پشت کلبه رفتیم …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو سه

همه ی مهمونا به یکباره از جاشون بلند شدن و کم کم پچ پچ ها هم شروع شد طرح لبخند روی لبهام نشست دوباره صدای بمش با تحکیم بلند شد -نه !! من این هرزه و کلاهبردارو به عنوان زنم قبول نمیکنم صدای بلند دست هاش که بهم میکوبید در باغ تنین انداز شد و گفت خب دیگه نمایش تمومه …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو دو

به در تکیه زدم و با پوزخندی روی لبم گفتم -اگه اومدی بگی تو باید قوی باشی و خودتو ضعیف نشون نده و ازاین اراجیفا بهتره خودتو خسته نکنی و بزار و برو -اما من به زورم که شده میبرمت! -که چی یاسین ؟! هاان بابا دست از سرمون بردارین تو رو خدا! دیگه حال و حوصله ی هیچکسی رو …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو یک

با صدایی که به زور شنیده میشد لب زدم -اما .. بابا -اینقدر بابا بابا نکن اون پسره ی جوالق قدرتو نمیدونه -از کجا میدونید؟! -از همونجایی که جلوی چشمای تو رفت اون زنیکه رو صیغه کرد و بعدش شنیدم بچه هم داره اون یه بی غیرته پَسته وگرنه یه ادم عاشق هیچ وقت جا نمیزنه -پس چرا شما جا …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیست

گرم خنده بودیم که در با ضرب به دیوار کوبیده شد وبابا توی چهارچوب در قرار گرفت با چشمای عصبیش بهم خیره شده بود که حناجون با کنار زدن بابا خودشو توی اتاق انداخت و درحالی که عزیزم عزیزم میکرد خودشو بهم رسوند کنارم نشست ودستشو روی گونم گذاشت اخ که چقدر دلم میخواست مامانم پیشم باشه حناجون با به …

توضیحات بیشتر »