بایگانی برچسب: دانلود رمان گرداب

رمان انتقام نا تمام پارت نوزده

دستهام رو که شستم، حین درستکردن غذا براش از امروز و حرفهای سرگرد گفتم، اون هم گوش میداد و بعضی جاها حرص میخورد. در قابلمه رو گذاشتم و کنارش رو صندلی نشستم. دستم رو گرفت و روی هر دو دستم بـ ـوسه زد: -ممنون که با دستهای خودت برام آشپزی کردی. خندیدم و با بدجنسی گفتم: -بدعادتم میکنی. خونهی خودمون …

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت هفده

تو آینه لبخندش رو دیدم: -فقط من شیطنت کردم؟ چشمهام گرد شد: -تو اول شروع کردی! خب من هم گول خوردم . بلند خندید که با حرص ازش جدا شدم و شالم رو روی سرم درست کردم: -بریم؟ -بریم عزیزم . پیشونیم رو بوسید: -امروز خیلی خوشگلتر شدی . از جملهای که گفت لبخند عمیقی رو لبم نشست . -مرسی …

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت شانزده

هر دو تعجب کردیم و احسان بلند گفت: -سروش آزادی! سرگرد: میشناسینش؟ احسان با ناراحتی سری تکون داد: -برای پدرم کار میکرد. سرگرد: سابقهداره. نگران نباشین، به زودی پیداش میکنیم . گیج بودم و احسان هم دست کمی از من نداشت. به خونه برگشتیم. همه تو باغ نشسته بودند؛ اما من با یه عذرخواهی و به بهونهی خستگی به داخل …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت نودو دو

  با حرص نگاهش کردم که با چشم و ابرو به در حمام اشاره کرد، یعنی زودتر برو… با همون ملافه ی بزرگی که دورم گرفته بودم راه افتادم سمت حمام و گفتم: -برام لباس بیار سامیار.. -کجاست؟.. با تعجب برگشتم نگاهش کردم و گفتم: -تو اتاقم دیگه.. اخم هاش رفت تو هم و انگشت اشاره ش رو گرفت طرفم …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادو پنج

  هممون با تعجب نگاهش کردیم و من گفتم: -سامیار عقد دائم فرق میکنه..تازه قبلش باید ازمایش بدیم… -چه ازمایشی؟.. مادرجون با حوصله لبخند زد و شروع کرد به توضیح دادن بهش که چکارهایی باید انجام بدیم… توضیحاتش که تموم شد سامیار پوفی کرد و با حرص به من نگاه کرد… خنده ام گرفت و ابروهام رو انداخت بالا: -چرا …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادو یک

یه گوجه برداشتم و خیلی خوشگل شکل یه گل دراوردمش و گذاشتم روی سالادی که درست کرده بودم…. داشتم شاهکارم رو نشون مادرجون میدادم که صدای زنگ در بلند شد… با مادرجون نگاهی رد و بدل کردیم و گفتم: -من باز میکنم.. از اشپزخونه زدم بیرون و قبل از بیرون رفتن از خونه، جلوی جاکفشی ایستادم و توی اینه بزرگی …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت شصتو شش

  من هیچ وقت نتونستم واقعی و از ته دل، لذت زن بودن رو ببرم… مثل بقیه عروسی نداشتم که شبش از دنیای دخترانه ام بیرون بیام و به دنیای ناشناخته ی زن بودن سلام کنم…. هیچ برهه ای از زندگیم معمولی و نرمال نبود.. روز بعد از شب زفاف واسه هر دختری خاص و به یادموندنیِ… من یادمه با …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت پنجاهو دو

  با این حرفش بی اراده سر بلند کردم و نگاهم خیره موند به سامیار… با چشم های به خون نشسته و اخم هایی که وحشتناک تو هم کشیده بود، نگاهم می کرد… به صورتم نه..نگاهش میخکوب مونده بود به دستم و مانتوم… لبه های مانتو رو محکم تر روی هم نگه داشتم و با خجالت نگاهم رو ازش گرفتم…. …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت چهلو یک

  تکونی خوردم و خودم رو ازش فاصله دادم..چشم هام رو ریز کردم و با شک گفتم: -یعنی چی؟..چه اتفاقی؟.. ارنجش رو روی زانوش گذاشت و با انگشت هاش چنگ زد تو موهاش و پوفی کشید… نمی تونست بگه چه اتفاقی افتاده و من هم با دیدنِ این حالش تنها چیزی که به ذهنم می اومد سورن بود و بس…. …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت پانزده

دلم لرزید و ضربان قلبم هزار برابر شد.. محکمتر به دستش چنگ زدم و خودمو بیشتر به دیوار پشت سرم چسبوندم… خواستم سرم رو برگردونم اما با دستاش دو طرف صورتم رو قاب گرفت و اجازه نداد…. بوسه اش هیچ ملایمتی نداشت و انگار واقعا داشت تنبیهم می کرد… دردم گرفته بود اما یه حسی هم ته دلمو قلقلک میداد …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت یازده

  صداش لرزون و غرق شادی بود: -سامیار اومده؟..نذاشتی که بره..سامیار مادر… همزمان با داخل رفتن ما، مادرشون هراسون و شتاب زده اومد و همونطور خیره و با شوق به سامیار نگاه میکرد… نیم نگاهی به سامیار انداختم که با اخم های درهمش دلخور و گرفته به مادرش نگاه میکرد.. سرم دوباره چرخید سمت مادرشون که حالا اشک از روی …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشت

#پارت۵۷ چشم غره ای بهش رفتم و دوتایی خندیدیم.. عسل نگاهی به راننده کرد که هنوز همونطور تکیه داده به ماشین ایستاده بود و گفت: -این یارو خسته نمیشه؟ منم نیم نگاهی بهش انداختم: -نمیدونم..ولی دلم داره کم کم واسش میسوزه..دو ساعته همینطور ایستاده و حتی نگاهشم از روی خودمون اونورتر نمیبره… عسل پوزخند زد: -اینطوری دستور گرفته بیچاره..من می …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت شش

  گاهی تو دلم یه نسیم میپیچید وقتی به این کارش یا توجه های کوچیک دیگه اش فکر میکردم… مثلا مثل دیروز که وقتی رفت و من از اتاق رفتم بیرون دیدم یه عابربانک و یه یادداشت کوچیک کنارش روی کانتر واسم گذاشته و نوشته شاید احتیاجت بشه با خیال راحت خرج کن… یا همینکه دخترارو زودتر از من میفرستاد …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت اول

رمان گرداب

کتش رو با به حرکت از تنش کند و روی دسته ی مبل انداخت.. همینطور که دکمه های پیراهن سفید رنگشو باز می کرد اخم هاشو تو هم کشید و نگاهشو دور خونه چرخوند…خبری نبود.. گره ی ابروهاش محکمتر شد و خواست صدا کنه که همون لحظه در اتاقی باز شد و دختری با لباس زیر که فقط یه حریر …

توضیحات بیشتر »